Všeobecné obchodné podmienky

Predmet

Všeobecnými obchodnými podmienkami je upravovaná služba portálu, ktorá užívateľovi umožňuje:

Registrácia

Na využitie služby portálu je nutná registrácia užívateľa. Registrácia prebieha nasledovne :

vyplnením a odoslaním základných registračných údajov na stránke www.llargo.sk je vytvorený užívateľský účet potrebný pre prístup k portálu.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné  údaje, ktoré poskytne užívateľ prevádzkovateľovi portálu budú spracované a použité len na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi užívateľom a prevádzkovateľom portálu. Užívateľ poskytne prevádzkovateľovi portálu len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre prácu s portálom a na fakturačné účely. Osobné údaje podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ  týmto súhlasí so spracovaním a uložením jeho osobných údajov do internej databázy klientov prevádzkovateľa.

Autorské práva

Portál prevádzkovateľa a všetky práva, najmä práva vlastnícke, sú chránené v zmysle ustanovení zákona č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších zákonov. Štruktúra a zdrojový kód portálu sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa a nesmú sa kopírovať ani nijak inak zneužívať.

Cena

Ceny za využívanie jednotlivých služieb portálu sú uvedené a účtované podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na portáli. Prevádzkovateľ portálu má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za využívanie služieb portálu. Oznámenie o zmene štruktúry a výšky cien za využívanie služieb portálu má prevádzkovateľ povinnosť zverejniť na  portáli  minimálne mesiac dopredu pred vstúpením nového cenníka do platnosti.

Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zvýšením cien v zmysle nového cenníka, má právo ukončiť využívanie služieb portálu.

Platba

Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Platba za využívanie portálu prebieha online, prostredníctvom systému card pay. Po zaevidovaní platby portál automaticky vygeneruje užívateľovi faktúru s príslušnými fakturačnými údajmi. Zaevidovanie platby je nevyhnutnou podmienkou na sprístupnenie služieb portálu.

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ portálu prijíma reklamácie súvisiace s funkčnosťou jednotlivých služieb portálu. Reklamácie súvisiace s rýchlosťou, dostupnosťou alebo kvalitou internetového pripojenia jednotlivých užívateľov nezakladajú právo na reklamáciu služieb portálu.

Reklamácie podávajú užívatelia písomne na emailové adresy zverejnené na portáli. Prevádzkovateľ portálu má povinnosť vyjadriť sa k reklamácii do 7  dní od jej obdržania.  

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo :

  1. 1.z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií, brannej pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie portálu, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení, 

  2. 2.z dôvodu archivácie dát v čase 02.00-05.00 každý deň, 

  3. 3.z dôvodu inštalácie upgradov a opravných modulov

Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ portálu je povinný :

princípy dobrých mravov a verejného poriadku,

Užívateľ portálu má právo :

Etický kódex

Užívateľ  pri využívaní služieb portálu je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá :

Zodpovednosť za škodu

Trvanie a ukončenie zmluvy

Právo na využívanie služieb portálu vzniká užívateľovi na základe zaplatenia ceny za ním zvolené služby portálu. Užívateľ si môže predplatiť služby portálu na príslušné fakturačné obdobie. Nezaplatením ceny za využívanie služieb portálu zaniká užívateľovi právo využívať služby portálu.